Dansk Byggeris indeksberegner – Beregn din indeksregulering her

Indeksberegneren beregner den indeksregulering af entreprisesummen, som du er berettiget til i henhold til pris- og tidscirkulæret. Den er nederst på siden.

Entreprisesummen udbetales sædvanligvis i overensstemmelse med arbejdets udførelse enten som et forud fastsat ratebeløb eller på baggrund af acontobegæringer. Det er disse rate- eller acontoudbetalinger, der kan indeksreguleres.

Hvilket indeks skal du bruge?

Det bør fremgå af udbudsmaterialet, hvilket indeks der lægges til grund for indeksreguleringen. Hvis det ikke fremgår, vælges det indeks, der stemmer bedst overens med det arbejde, der udføres.

Hvis du ikke ved hvilket indeks, der bedst matcher det arbejde, som du udfører, så findes der i dette dokument eksempler på arbejde i de forskellige fag- og delindeks for byggeomkostninger.

Hent oversigt over fag- og delindeks for byggeomkostningsindeks

Pris- og Tidcirkulæret

Indeksreguleringen er foretaget efter reglerne i Pris- og Tidcirkulæret af 10. oktober 1991 § 2, stk. 3 og det dertil knyttede bilag 1. I bilag kan du også se en formel og et regneeksempel.

Se Pris- og Tidcirkulæret

Se bilag 1

Læs her, hvis din tilbudsdato er før den 15. maj 2015

Fra indekset fra 1. kvartal 2016 er der sket en ændring i de offentliggjorte indeks fra Danmarks Statistiks side. Fagindeks for tømrer- og snedkerarbejde, som hidtil er blevet offentliggjort som to separate indeks, er nu slået sammen til ét. Derudover offentliggøres bygningsdelsindekset overflader nu som et selvstændigt indeks - dette var tidligere indeholdt i indekset for bygningskomplettering. Bygningsdelsindekset for bygningsinventar udgår.

Vær opmærksom, hvis du anvender et af de ændrede indeks, og indeksreguleringen omfatter datoer på begge sider af årsskiftet 2015/2016. Her er en standard indeksberegning ikke mulig. I dette tilfælde er du velkommen til at kontakte analyseafdelingen i Dansk Byggeri på 72 16 00 00.

Såfremt nogle af de udgående indeks har været en del af et kontraktgrundlag, er du velkommen til at kontakte Juridisk afdeling i Dansk Byggeri på 72 16 00 00.

Indeksberegner


En del af det arbejde fakturaen omfatter ligger efter det sidst offentliggjorte indekstal. Det lægges derfor til grund ved beregningen, at indekset ikke herefter ændrer sig.

Reguleringsbeløbet, der er beregnet, skal derfor betragtes som et aconto reguleringsbeløb. Beregningen af det endelige reguleringsbeløb må afvente offentliggørelse af næste indekstal.

Ønskes yderligere oplysninger, ring da til Dansk Byggeri på 72 16 00 00.

Vælg indeks:
Tilbudsdato:
Første dag i perioden:
Sidste dag i perioden:
Fakturabeløb ekskl. moms:

Indeksreguleringen nedenfor er foretaget efter reglerne i Pris- og Tidcirkulæret af 10. oktober 1991 § 2, stk. 3 og det dertil knyttede bilag 1.

Det betyder bl.a., at alle måneder forudsættes at indeholde 30 dage.

Basisindekset ved reguleringen er iflg. Pris- og Tidcirkulæret 6-måneders indekset, d.v.s. indekset den og dette indeks er ved retliniet interpolation beregnet til .

Indekset på udførelsestidspunktet er fastsat til indekset på det tidsmæssige midtpunkt i udførelsesperioden. Dette midtpunkt er den beregnet til ved brug af de seneste offentliggjort indeks, jf. vejledningen.

Indeksforskellen er - = .

Aconto reguleringsbeløbet:
Indeksforskellen / Basisindekset × =

Til orientering gengives nedenfor udviklingen i det valgte indeks:


Vælg indeks

I oversigten findes indeks for jordarbejder mv., indeks for asfaltarbejder, indeks for betonkonstruktioner og indeks for jernkonstruktioner i to udgaver. Forskellen mellem de to versioner består i, at indekset beregnet incl. maksimal dagpengegodtgørelse tager højde for de højere lønomkostninger, der er en følge af arbejdsgiverens forpligtelse til at betale dagpengegodtgørelse for første ledighedsdag. Dagpengegodtgørelsen er indregnet i maksimalt omfang.

Omkostningsindeks for anlæg af veje findes i to versioner. Forskellen mellem de to versioner består i, at indeksene beregnet incl. maksimal dagpengegodtgørelse tager højde for de højere lønomkostninger, der er en følge af arbejdsgiverens forpligtelse til at betale dagpengegodtgørelse for første ledighedsdag. Dagpengegodtgørelsen er indregnet i maksimalt omfang.

Byggeomkostningsindeks for boliger består af indekset i alt samt af en række fagindeks og bygningsdelindeks, der angiver prisudviklingen for de enkelte dele af byggeriet.

Fagindeks er følgende: Jord- og betonarbejde, Betonelementarbejde, Murerarbejde, Tømrerarbejde, Snedkerarbejde, Malerarbejde, VVS-arbejde og El-arbejde.

Bygningsdelindeks er følgende: Undergrund, Råhus, Bygningskomplettering, VVS-anlæg, El- og mekaniske anlæg samt Bygningsinventar. Det bør fremgå af udbudsmaterialet, hvilket indeks der lægges til grund for indeksreguleringen. Hvis det ikke fremgår, vælges det indeks, der stemmer bedst overens med det arbejde der udføres.

Byggeomkostningsindeks for enfamiliehuse består af indekset i alt samt af en række fagindeks og bygningsdelindeks, der angiver prisudviklingen for de enkelte dele af byggeriet.

Fagindeks er følgende: Jord- og betonarbejde, Betonelementarbejde, Murerarbejde, Tømrerarbejde, Snedkerarbejde, Malerarbejde, VVS-arbejde og El-arbejde.

Bygningsdelindeks er følgende: Undergrund, Råhus, Bygningskomplettering, VVS-anlæg, El- og mekaniske anlæg samt Bygningsinventar. Det bør fremgå af udbudsmaterialet, hvilket indeks der lægges til grund for indeksreguleringen. Hvis det ikke fremgår, vælges det indeks, der stemmer bedst overens med det arbejde der udføres.

Byggeomkostningsindeks for etageboliger består af indekset i alt samt af en række fagindeks og bygningsdelindeks, der angiver prisudviklingen for de enkelte dele af byggeriet.

Fagindeks er følgende: Jord- og betonarbejde, Betonelementarbejde, Murerarbejde, Tømrerarbejde, Snedkerarbejde, Malerarbejde, VVS-arbejde og El-arbejde.

Bygningsdelindeks er følgende: Undergrund, Råhus, Bygningskomplettering, VVS-anlæg, El- og mekaniske anlæg samt Bygningsinventar. Det bør fremgå af udbudsmaterialet, hvilket indeks der lægges til grund for indeksreguleringen. Hvis det ikke fremgår, vælges det indeks, der stemmer bedst overens med det arbejde der udføres.

Indtast tilbudsdato

Tilbudsdato er datoen for afgivelse af tilbudet. Ifølge pris- og tidscirkulæret er prisen fast de først 12 måneder efter afgivelse af tilbud. Herefter kan rate- eller acontoudbetalinger indeksreguleres.

Første dag i perioden

Indtast her datoen for den første dag i den periode som rate- eller acontobetalingen vedrører. Ved månedlige udbetalinger er datoen for den første dag i perioden sædvanligvis den 1.

Entreprisesummen udbetales sædvanligvis i overensstemmelse med arbejdets fremadskriden enten som et forud fastsat ratebeløb eller på baggrund af acontobegæringer. Det er disse rate- eller acontoudbetalinger, der kan indeksreguleres.

Sidste dag i perioden

Indtast her datoen for den sidste dag i den periode som rate- eller acontobetalingen vedrører. Ved månedlige udbetalinger er datoen for den sidste dag i perioden sædvanligvis den 30. eller den 31.

Fakturabeløbet ekskl. moms

Her angives størrelsen af det rate- eller acontobeløb som skal indeksreguleres. Beløbet skal angives eksklusiv moms.

Loading...
Scroll til top af siden