Byggesagsbehandling efter 1. januar 2020

Den 1. januar 2020 træder bygningsreglementets nye regler for teknisk byggesagsbehandling i kraft. Fra denne dag skal du ved ansøgning om byggetilladelser i brand- og konstruktionsklasserne 2, 3 og 4, allierer dig med en certificeret rådgiver inden for henholdsvis brand eller statik (se nedenstående skema).

Brand og statik er de to vigtigste områder i forhold til sikkerheden omkring bygninger. Brand- og konstruktionsklasserne bruges til at fastlægge de konstruktive krav, der stilles til en bygning samt til kravene om kompetencer og virkemåde i forhold til de projekterende og udførende.

Kort fortalt afspejler bygningens konstruktionsklasse den konstruktionsmæssige kompleksitet og konsekvensklasse, og brandklassen afspejler bygningens brandmæssige kompleksitet (risiko) og dokumentationsmetoden (hvordan man har sikret, at bygningen overholder bygningsreglementets krav til brand). Herudover bruges klasserne til at fastlægge, hvornår der skal bruges en certificeret rådgiver, de kompetencer rådgiveren skal have, og hvordan personen skal arbejde. Der er fire konstruktionsklasser og fire brandklasser, som oftest betegnes KK1, KK2, KK3 og KK4 og BK1, BK2, BK3 og BK4. Kompleksiteten følger nummer rækkefølgen. KK1 indeholder således de konstruktionsmæssigt simpleste bygninger og i KK4 de konstruktionsmæssige mest komplicerede bygninger (og tilsvarende for brand). Læs mere om brand- og konstruktionsklasser nederst på siden.

Hvornår skal du bruge en certificeret rådgiver?

I nedenstående skema kan du se, hvornår du skal bruge en certificeret rådgiver, og til hvilket niveau rådgiveren skal være certificeret.

 

KK1 / BK1

KK2 / BK2

KK3 / BK3

KK4 / BK4

Intet krav

X

 

 

 

Rådgiver certificeret til klasse 2

 

X

 

 

Rådgiver certificeret til klasse 3 og 4

 

 

X

X

Rådgiver certificeret til tredjepartskontrol

 

 

 

X

 

Til byggeprojekter i konstruktionsklasse 1 og brandklasse 1 er der således IKKE krav om, at der skal tilknyttes en certificeret statiker/brandrådgiver, men du skal være opmærksom på, at du skal dokumentere, at byggeriet overholder bygningsreglementets krav til statik og brand.

Her kan du finde en certificeret rådgiver

Har du brug for en certificeret rådgiver, kan du finde en liste med navne og kontaktinformationer i bygningsreglementet, i kapitlet med ”Andre vejledninger”.

Du kan også benytte dette link.

 

Status på ordningen

Der er usikkerhed omkring det endelige behov for certificerede statiker og brandrådgivere, men branchernes bedste bud er, at der er et behov på omkring 200–250 inden for henholdsvis brand og statik, når ordningen er fuldt implementeret.

Ved årsskiftet 2019/2020 var der 74 certificerede brandrådgivere og 18 certificerede statikere, fordelt på klasserne 2, 3 og 4. Der er en del ubehandlede ansøgninger fra rådgivere til såvel statik som brand. Ansøgningerne forventes godkendt i løbet af de første måneder af 2020. 

Der er en reel sandsynlighed for, at der kan opstå flaskehalse på grund af mangel på certificerede statiker og brandrådgivere. Derudover er ordningen ny, og det samme er rollen som certificeret statiker og brandrådgiver.

Når den nye ordning er kørt ind, forventer vi, at ordningen kan levere de forventede fordele i form af kortere sagsbehandlingstider, bedre kvalitet af den byggetekniske sagsbehandling og større indflydelse til bygherrer og rådgivere, og vi bakker på denne baggrund op om ordningen.

Hvad byder fremtiden?

At indføre nye arbejdsgange er som udgangspunkt altid vanskeligt og det gælder også for denne implementering, og processen overvåges af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) og de involverede parter.

På den korte bane er der risiko for flaskehalse for så vidt angår byggesagsbehandling, men der er lys for enden af tunnelen.

Der var indtil for ganske nyligt kun et firma (Dancert) der var godkendt til at certificere statikere, men Rambøll er netop blevet godkendt, hvorved kapaciteten for godkendelse af statikere er forøget.  Der er hos de to certificeringsvirksomheder en betydelig mængde ansøgninger, som de arbejder målrettet på at få behandlet, og forventningen er, at vi i ved udgangen af 1. kvartal 2020 vil have mere end 100 certificerede statikere.

Herudover har TBST på statikområdet valgt at indføre en ny overgangsordning. Ordningen indebærer, at de anerkendte statikere frem til 1. juli 2020 kan virke som certificerede statikere, på trods af at de ikke har en formel certificering. Overgangsordningen vil fra 1. januar 2020 kunne øge antallet at ”certificerede statikere” med ca. 40–50 personer.

En anerkendt statiker har som udgangspunkt de kvalifikationer, der skal til for at kunne blive certificeret til konstruktionsklasserne 3 og 4, men de kan ikke per automatik opnå certificering. De skal som alle andre igennem en ansøgnings- og godkendelsesproces. 

Fra Dansk Byggeris side lægger vi maksimalt pres på FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører) og TBST i forhold til at få certificeret tilstrækkelig mange personer inden for både statik og brand.

Brand- og konstruktionsklasser

Ved ansøgning om byggetilladelse skal bygherre (eller hans repræsentant) i ansøgningen indplacere bygningen i en brand- og konstruktionsklasse, som efterfølgende skal godkendes af kommunen.

Konstruktionsklasser

Til byggeprojekter i konstruktionsklasse 1 er der IKKE krav om, at der skal tilknyttes en certificeret statiker, men vær opmærksom på, at du skal dokumentere, at byggeriet overholder bygningsreglementets krav til statik. Til byggeprojekter i konstruktionsklasse 2, 3 og 4, skal der tilknyttes en certificeret statiker.

Konstruktionsklasse 1 omfatter i grove træk:

 • En-familie-, sommer- og rækkehuse med to etager over jord og en etage under jord (stue, 1. sal og kælder)
 • Simple landbrugsbygninger med ringe risiko for tab af dyreliv, maximum en etage og maximum spændvidde på 40 meter
 • Simple industribygninger i en etage og maximum spændvidde på 40 meter.


Konstruktionsklasse 2
omfatter i grove træk:

 • Industri- og lagerbygninger med en spændvidde på op til 30 meter, flere etager og højder på op til 10 meter
 • Daginstitutioner i én etage
 • Boligejendomme på tre etager med traditionelle og simple statiske konstruktioner
 • Interne trapper i beboelsesejendomme.


Konstruktionsklasse 3
omfatter i grove træk:

 • Boligejendomme i op til tre etager med utraditionelle konstruktioner
 • Skoler med idrætshaller, hvor undervisningsbygningen er i en etage og beregnet til mere end 150 elever med små spændvidder og små højder. Idrætshaller til færre end 149 personer og maksimal højde 10 meter
 • Parkeringshuse på op til tre etager med kendte og traditionelle statiske konstruktioner.


Konstruktionsklasse 4
omfatter i grove træk:

 • Meget høje bygninger
 • Museer
 • Koncertbygninger
 • Tribuner og sportshaller
 • Vejbroer og tunneler.


Ved renoveringsopgaver, der indebærer indgreb i de bærende konstruktioner, er det bygningens/konstruktionens oprindelige konstruktionsklasse, der styrer renoveringsopgavens konstruktionsklasse.

Skal man således foretage en ombygning, der kræver indgriben i den bærende konstruktion, i en simpel og traditionel beboelsesejendom på tre etager, vil opgaven typisk indplaceres i konstruktionsklasse 2 og kræve brug af en certificeret statiker til konstruktionsklasse 2.

Hvis en tilsvarende opgave skal udføres i et parcelhus, vil opgaven indplaceres i konstruktionsklasse 1 og dermed ikke kræve brug af en certificeret statiker. Husk at alle bygningsreglementets krav stadig skal overholdes.

Brandklasser

Til byggeprojekter i brandklasse 1 er der IKKE krav om, at der skal tilknyttes en certificeret brandrådgiver, men vær opmærksom på, at du skal dokumentere, at byggeriet overholder bygningsreglementets krav til brand. Det gøres i praksis ved at anvende præ-accepterede løsninger til dokumentation af brandforhold. Du kan finde bygningsreglementets præaccepterede løsninger til brand i vejledningen til kapitel 5 om brand (link).

Anvender du ikke de præ-accepterede løsninger til brand, vil opgaven typisk havne i brandklasse 3.

Byggerier i brandklasse 1

 • Bygninger med højst en etage over terræn og højst en etage under terræn
 • Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst to etager over terræn og højst en etage under terræn
 • Brandbelastningen i bygningsafsnittet må ikke overstige 1.600 MJ/m² gulvareal
 • at byggeriet anvender præ-accepterede løsninger til brandsikring
 • at der alene anvendes simple brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr
 • at byggeriets samlede etageareal må ikke overstige 600 m² på ejendommen.


Byggerier, der ikke er omfattet af ovenstående, vil blive indplaceret i brandklasse 2–4. I disse brandklasser skal du anvende en certificeret brandrådgiver, der forestår indplaceringen.

Bygningsværker der ikke skal indplaceres i brand- og konstruktionsklasser

Sekundære bygninger som garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser, teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester samt lignende bygninger på maksimalt 50 m2, kan opføres uden byggetilladelse og uden brug af certificerede rådgivere.

Loading...
Scroll til top af siden