Persondatapolitik for Dansk Byggeri

Dansk Byggeri er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger af både Dansk Byggeris medlemmer og ikke-medlemmer. Dansk Byggeris kontaktoplysninger er:

Dansk Byggeri 
CVR-nr. 26911125
Nørre Voldgade 106
1358 København K
Telefon: 72 16 00 00
E-mail.: info@danskbyggeri.dk

Denne meddelelse forklarer, hvilke personoplysninger Dansk Byggeri indsamler, til hvilke formål og hvordan vi beskytter oplysningerne. Derudover kan du læse om de rettigheder, du har, når Dansk Byggeri behandler dine personoplysninger.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er oplysninger om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres. Det er f.eks. oplysninger om navn, stilling, telefonnummer, adresse, e-mail adresse, CPR-nummer, lønforhold, uddannelse mv.

Sådan behandler Dansk Byggeri dine personoplysninger

Dansk Byggeri indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Hvilke typer af personoplysninger vi behandler, afhænger af det enkelte formål. Nedenfor oplistes behandlingen af oplysninger på baggrund af formålet med behandlingen.

Behandling af personoplysninger ved besøg på www.danskbyggeri.dk

 • Formål med behandlingen af personoplysningerne:
  • Medlemsservice, generel oplysning og service, justering og opdatering af hjemmesiden, indsamling af viden/statistik om brug af vores ydelser.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Gennem Dansk Byggeris hjemmeside behandles almindelige personoplysninger såsom medlemsnummer, type af browser, søgetermer, netværkslokation, IP-adresse, nyhedsbrevs- og arrangementstilmeldinger (navne, e-mailadresser, telefonnummer og fysiske adresser).
 • Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c og f.
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Personoplysninger om medlemmer af Dansk Byggeri som er indsamlet via hjemmesiden opbevares enten indtil den eller de ønskede services fx nyhedsbrevstilmeldinger frameldes aktivt, eller indtil medlemmet ophører med at være medlem af Dansk Byggeri.
  • Personoplysninger om ikke-medlemmer opbevares enten indtil ønskede services fx nyhedsbrevstilmeldinger frameldes eller formålet med behandling er ophørt.
 • Videregivelse af personoplysninger:
  • Personoplysningerne videregives ikke.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med indmeldelse og medlemskab af Dansk Byggeri

 • Formålet med behandlingen af personoplysninger:
  • Indmeldelse i Dansk Byggeri og løbende varetagelse af medlemskabet i Dansk Byggeri. Dansk Byggeri opkræver kvartalvis kontingent, foretager periodisk kontrol af lønsum, fastlægger regional tilknytning, giver skriftlig orientering om medlemskab til bl.a. relevant region, lokalforening, sektion, lønmodtagerorganisationer og Dansk Arbejdsgiverforening.
   Derudover foretager Dansk Byggeri faktureringer, inddriver ubetalte fordringer, og arbejder med udnyttelse af medlemsfordele ved fx Eniro, Pension for selvstændige og Byggeriets Forsikringsservice.
   Endvidere offentliggør Dansk Byggeri dine oplysninger på vores hjemmeside, hvor der kan søges efter medlemmer på https://www.danskbyggeri.dk/find-medlem/. Dansk Byggeri benytter også dine oplysninger til fremsendelse af nyhedsbreve pr. e-mail. Der sendes følgende nyhedsbreve:
   • Nødvendig viden
   • Barometer
   • Presse og politik
   • Nyt fra Dansk Byggeri
   • Nyt fra regionerne
   • Nyt fra Kursus og udvikling og
   • Eventuelle særskilt tilmeldte nyhedsbreve og orienteringer mv.
 • Hvilke typer personoplysninger behandles:
  • Almindelige personoplysninger som fx: navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt generelle virksomhedsoplysninger.
  • Personoplysninger, der modtages eller indhentes af Dansk Byggeri hos andre, herunder RKI-registret, fagforeninger og offentlige myndigheder.
 • Retsgrundlaget:
  • Behandling af personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Dansk Byggeri opbevarer personoplysningerne så længe det er nødvendigt for at Dansk Byggeri kan overholde vores forpligtigelser jf. vedtægterne og så længe Dansk Byggeri er pålagt at skulle opbevare oplysninger i henhold til lovgivningen.
 • Videregivelse af personoplysninger:
  • Vi videregiver personoplysningerne til de Pensionsselskaber der er tilknyttet vores overenskomster, fx Pension Danmark og PFA herunder PFF og arbejdsmarkedsfonde.
  • Pension for Selvstændige
  • Byggeriets Forsikringsservice
  • Krak (Firmanavn, adresse, CVR nr. tlf., e-mail) også vedr. personlige selskaber
  • Byggeriets Ankenævn
  • Byg Garanti
  • Eksterne hververe
  • Dansk Byggeri videregiver personoplysninger til Pension for Selvstændige og Byggeriets Forsikringsservice A/S med henblik på pensions- og forsikringssalg. Derudover sker der videregivelse til Eniro som led i en rabatordning til medlemmer af Dansk Byggeri.

Behandling af personoplysninger for samarbejdspartnere og leverandører

 • Formålet med behandlingen af personoplysningerne:
  • Dialog i forbindelse med planlægning af rejseaktiviteter og kursusafvikling, drøftelser med samarbejdspartnere, modtagelse af fakturaer fra leverandører mv.
 • Hvilke typer personoplysninger behandles:
  • almindelige personoplysninger (fx navn, adresse, kontaktoplysninger) om medarbejdere og andre personer, som Dansk Byggeri er i dialog med.
 • Retsgrundlaget:
  • Behandling af personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Dansk Byggeri opbevarer personoplysningerne så længe det er nødvendigt for at Dansk Byggeri kan overholde vores forpligtigelser jf. vedtægterne og så længe Dansk Byggeri er pålagt at skulle opbevare oplysninger i henhold til lovgivningen, fx Forældelsesloven.
 • Videregivelse af personoplysninger:
  • Vi videregiver personoplysningerne til samarbejdspartnere og leverandører til Dansk Byggeri.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med juridisk rådgivning, herunder rets- og voldgiftssager, sager rejst i det fagretlige system samt i forbindelse med forhandling af overenskomster

 • Formål med behandlingen af personoplysningerne:
  • Medlemsservice og medlemsrådgivning. Dansk Byggeri foretager løbende mundtlig og skriftlig juridisk medlemsrådgivning, herunder bl.a. fagretlig og civilretlig sagsbehandling samt rådgivning i arbejdsmiljøstraffesager.
 • Hvilke typer personoplysninger behandles:
  • Almindelige personoplysninger som fx navn, adresse, alder, køn, telefonnummer, e-mailadresse.
  • Cpr-nummer.
  • Særlige kategorier/følsomme oplysninger såsom fagforeningsforhold, helbredsoplysninger, seksuel orientering, strafbare forhold, race, etnicitet, politisk- og religiøs overbevisning.
 • Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikler: 12 samt 6, stk. 1, litra a, b, c og f. og 9 stk. 1, litra a, b, e, f og G. Retsgrundlaget for vores behandling af oplysning om strafbare forhold følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Dansk Byggeri opbevarer og behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt for at Dansk Byggeri kan overholde sine retlige forpligtigelser, herunder med henblik på at et retskrav kan fastlægges eller forsvares.
 • Personoplysninger kan videregives til:
  • Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
  • Dansk Byggeris modparter i sager, fx fagforeninger og fagforbund, samt advokater der repræsenterer disse foreninger og medlemmer
  • Kommuner, fx i sager vedrørende dagpengerefusion.
  • Andre rådgivere uden for Dansk Byggeri fx advokater, revisorer mv. som medlemmet selv udpeger eller henviser til.
  • Domstole (byretter, landsretter og Højesteret).
  • Nævn og tilsyn (Arbejdstilsynet, Afskedigelsesnævnet, Ligebehandlingsnævnet, Ankestyrelsen).
  • Arbejdsmarked råd og arbejdsmarkedsfonde.
  • Pensionsselskaber tilknyttet overenskomster, fx Pension Danmark og PFA herunder PFF.
 • Videregivelse af personoplysninger:
  • Dansk Byggeri vil videregive oplysninger om dig, i det omfang Dansk Byggeri er forpligtet til det, og i det omfang det er nødvendigt for at forfølge formålene, der er beskrevet ovenfor. I juridiske sager kan der ske videregivelse til Dansk Arbejdsgiverforening, modparter fx fagforeninger, virksomhedens egen advokat eller rådgiver, kommuner, nævn og domstole, arbejdsmarkedsråd og –fonde samt pensionsselskaber fx Pension Danmark.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling i Byg Garanti

 • Formål med behandling af personoplysningerne:
  • Behandling af anmeldelser i Byg Garanti. Byg Garanti behandler oplysninger om forbrugere, der har fået medhold i sager ved Byggeriets Ankenævn, og hvor virksomheden ikke betaler i henhold til afsagt kendelse.
  • I forhold til behandlingen af personoplysninger i virksomheden, kan det være som følge af, at virksomheden ikke har udbedret mangler i henhold til afgørelse fra Byggeriets Ankenævn eller i virksomheder, der forestår mangeludbedring på Byg Garantis regning. Der behandles almindelige personoplysninger om fx navn, kontaktoplysninger mv.
 • Hvilke typer personoplysninger behandles:
  • Personoplysninger om forbrugere og personer i virksomheder. Byg Garanti behandler almindelige personoplysninger om fx navn, kontaktoplysninger, bopælsadresse, adresse hvor arbejdet er udført, kontonummer.
 • Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Dansk Byggeri opbevarer og behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt for at Byg Garanti kan overholde sine retlige forpligtigelser, og fx med henblik på at et retskrav kan fastlægges eller forsvares.
 • Personoplysningerne videregives til:
  • Personoplysningerne videregives til de virksomheder der er impliceret i klagen, og virksomhedens rådgivere.

Behandling af sager om logomisbrug

 • Formål med behandling af personoplysningerne:
  • Behandling af personoplysninger i forbindelse med politianmeldelse af overtrædelse af markedsføringsloven i sager om misbrug af Dansk Byggeris logo.
 • Hvilke typer af personoplysninger behandles:
  • Dansk Byggeri behandler almindelige personoplysninger om fx navn, kontaktoplysninger, adresse mv.
 • Retsgrundlaget for vores behandling følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Dansk Byggeri opbevarer og behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt for at Dansk Byggeri kan overholde sine retlige forpligtigelser, og fx med henblik på at et retskrav kan fastlægges eller forsvares.
 • Personoplysningerne videregives til:
  • Personoplysningerne videregives til de virksomheder der er impliceret i klagen, og virksomhedens rådgivere/advokater samt domstolene/voldgiftsret.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med politisk interessevaretagelse

 • Formål med behandling af personoplysningerne:
  • Dansk Byggeris politiske interessevaretagelse, medlemsservice, medlemsrådgivning og udarbejdelse af analyser og statistisk materiale, deltagelse i netværk og kursusaktiviteter. Dansk Byggeri behandler billeder i Dansk Byggeris fotoarkiv som anvendes på digitale platforme og i trykt materiale.
 • Hvilke typer personoplysninger behandles:
  • Almindelige personoplysninger som fx navn, adresse, alder, køn, telefonnummer, e-mailadresse. Der kan også behandles følsomme personoplysninger af politiks overbevisning.
 • Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og f og 9, stk. 2, litra e. Behandling af foto sker baseret på samtykke der indhentes i forbindelse med indhentelse af billedet og behandlingen i Dansk Byggeris fotoarkiv jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Dansk Byggeri opbevarer personoplysninger om medlemmer indsamlet til brug for politisk interessevaretagelse i hele perioden hvor medlemskabet består.
  • Dansk Byggeri opbevarer personoplysninger om ikke-medlemmer fx kursus- og netværksdeltager, journalister, embedsmænd, politikere, fagforeningsrepræsentanter.
 • Personoplysningerne videregives til:
  • Fagforeningsrepræsentanter, politiske interessenter, myndigheder, pressen samt og andre aktører som Dansk Byggeri er i kontakt med som led i vores politiske interessevaretagelse samt deltagere i netværk og kurser. 

Behandling af personoplysninger ved deltagelser i arrangementer, kurser, netværk og konferencer

 • Formålet med behandlingen af personoplysningerne:
  • Medlemsservice, kursusaktivitet, netværk og deltagelse i netværk.
 • Hvilke typer personoplysninger behandles:
  • Almindelige personoplysninger fx: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt generelle virksomhedsoplysninger
 • Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c eller f.
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Dansk Byggeri opbevarer oplysninger om hvilke arrangementer medlemmerne deltager i indtil medlemskabet ophører.
  • Oplysninger om ikke-medlemmer opbevarer Dansk Byggeri i 5 år.
 • Personoplysninger kan videregives til:
  • Samarbejdspartnere i forbindelse med arrangementet, oplægsholdere og evt. medarrangører. Derudover kan oplysningerne deles via deltagerlister og e-mail-lister til brug for bl.a. netværk. Informationer om disse vil altid fremgå af det konkrete kursus eller møde.

Behandlingssikkerhed og sletning af personoplysninger

Dansk Byggeri beskytter dine personoplysninger og har interne regler, processer og kontroller for informationssikkerhed. Vores informationssikkerhed er baseret på en grundig vurdering af de risici, der er forbundet med behandlingen af dine personoplysninger.

Vi har både tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse.

Derudover sikrer Dansk Byggeri, at uvedkommende ikke får adgang til dine personoplysninger, blandt andet ved at begrænse adgangen til personoplysninger til relevante medarbejdere. For at undgå datatab tager vi endvidere løbende backup af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dig, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt. Opbevaringsperioden afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen.

Personoplysninger bliver på intet tidspunkt blive anvendt til at foretage automatiske afgørelser eller profilering.

Registreredes rettigheder

 • Ret til indsigt i egne personoplysninger (indsigtsret)
  • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger som Dansk Byggeri behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Du har ret til at få urigtige eller ufuldstændige personoplysninger rettet eller opdateret.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt)
  • Du har ret til at få slettet visse oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Dansk Byggeris lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at trække samtykke tilbage
  • Dansk Byggeri behandler i nogle tilfælde personoplysninger på baggrund af samtykke fra dig. I disse tilfælde, har du ret til at trække samtykket til behandlingen af personoplysningerne tilbage. Hvis dit samtykke trækkes tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophøre med den videre behandling af dine personoplysninger. Du skal være opmærksom på, at tilbagetrækningen af dit samtykke ikke påvirker ikke lovligheden af den behandling, Dansk Byggeri har foretaget.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Hvordan gør jeg brug af mine rettigheder?
  • Du kan i Datatilsynets vejledning ”Registreredes rettigheder” læse mere om dine rettigheder. Vejledningen finder du på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk.
  • Hvis du ønsker at indgive en klage over Dansk Byggeris behandling af personoplysninger, kan indgive en klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinformationer finder du på datatilsynet.dk.
  • Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som er beskrevet ovenfor, skal du kontakte os:
   Dansk Byggeri
   Nørre Voldgade 106
   1358 København K
   Telefon: 72 16 00 00
   E-mail: info@danskbyggeri.dk

Cookies

Dansk Byggeris hjemmeside anvender ”cookies”.

Du kan læse mere om cookies her.

Loading...
Scroll til top af siden