Byggeriets Lederuddannelse

Byggeriets Lederuddannelse

Jeg har kunnet bruge det hele med det samme i min dagligdag. Uddannelsen har udviklet min lederprofil og givet mig relevante ledelsesværktøjer.

Patrick Billing Studerende på BLU og byggeleder hos Rasmus Friis A/S.

Styrk lederkompetencerne i din virksomhed
I bygge- og anlægsbranchen er dygtige håndværkere ikke nok! Der er brug for bevidste ledere med stærke kompetencer, hvis din virksomhed fortsat skal være konkurrencedygtig, udvikle sig og skabe vækst på et marked i konstant forandring.

Byggeriets lederuddannelse har til formål at give dygtige håndværkere med ambitioner mulighed for at opgradere deres kompetencer og opkvalificere sig til en stilling som leder inden for bygge- og anlægsbranchen.


Du lærer om:

 • Effektiv ledelse, kommunikation og motivation af virksomhedens medarbejdere
 • Projektledelse - få konkrete værktøjer til at lede, organisere og styre virksomhedens projekter
 • Udvikling af organisation, trivsel og samarbejde
 • Udvikling af strategi og retning for egen virksomhed, afdeling og team.


Uddannelsen gennemføres i et samarbejde mellem Dansk Byggeri, Kea og IBA.


Målgruppe

Byggeriets Lederuddannelse er specielt udviklet og sammensat til bygge- og anlægsbranchen. Uddannelsen er målrettet håndværkere med praktisk erfaring.

Forløbet

Byggeriets Lederuddannelse er bygget som et deltidsstudium på i alt to år fordelt på fire fagmoduler. Hvert modul består af otte intensive undervisningsdage og afsluttende eksamen. Det betyder, at du kan passe dit daglige arbejde, mens du gennemfører uddannelsen.

For hvert bestået modul får deltagerne et anerkendt eksamensbevis og 10 ECTS-point, som giver mulighed for yderligere opkvalificering inden for de videregående uddannelser.

Læs mere om modulerne herunder:

Moduler

 • Modul 1 - Ledelse i praksis

  Det er vigtigt, at du kender dine egne styrker og svagheder som leder, ligesom det er vigtigt, at du har øje for dine medarbejderes kompetencer og potentialer for udvikling.

  På Modul 1 udvikler du din egen lederadfærd samtidig med, at dine ledelsesmæssige kompetencer udvides. Du bliver klædt på til at identificere og vurdere egne personlighedstræk i din rolle som leder. Og så får du kendskab til de ledelsesmæssige krav og forventninger, som stilles til dig som leder, hvor du skal kunne alt lige fra at afklare medarbejdernes kompetenceudvikling og eventuelle samarbejdsvanskeligheder til at tydeliggøre målene for opgaveløsningen og sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.


  Du lærer om:

  • Lederstile og lederroller
  • Motivation
  • Situationsbestemt ledelse
  • kommunikation og konflikthåndtering

   

  Dit udbytte:

  • Du bliver i stand til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis
  • Definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen udvikling
  • Anvende ledelseskommunikation som en central del af din egen ledelsespraksis
  • Håndtere konfliktsituationer, samt vurdere hvornår der er behov for at søge hjælp til konfliktløsning.
  • Håndtere udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet på det operationelle og taktiske ledelsesniveau

   

  Eksamen

  • Eksamen består af en mundlig prøve kombineret med en erhvervscase på maksimalt to sider.
 • Modul 2 - Projektledelse

  God projektledelse er grundlaget for succesfulde projekter og dermed virksomhedens realisering af de forventede gevinster. God projektledelse kræver derfor bl.a. overblik over interessenter, økonomi, tidshorisont, kvalitetskrav, risici og mål.

  På Modul 2 bliver du rustet til at arbejde professionelt og sikkert med alle faser af et projekt, så du kan styre processen fra start til slut.


  Du lærer om:

  • Projektlederens rolle og opgaver
  • Projektledelsesværktøjer
  • Entreprise og byggejura
  • Kommunikationsstrategier og planer
  • Projektstyring og opfølgning

  Dit udbytte:

  • Du opnår forståelse for et projekts samspil med en organisation.
  • Du lærer at analysere projektorganisatoriske grundelementer og sammenhænge.
  • Du får overblik over forskellige projekttyper og strukturer.
  • Du kan etablere projekter og analysere projektmandatet.
  • Du lærer at opdele projektet i målbare hoved- og delmål og får redskaberne til at tidsestimere, rapportere, følge op på, kvalitetssikre og vurdere økonomien.
  • Du bliver klædt på til at risikovurdere og evaluere.
  • Du får en indføring i grundlæggende ledelsesmæssige redskaber til projektledelse.

   

  Eksamen

  • Eksamen består af en mundtlig prøve på baggrund i en individuel erhvervscase på maksimalt 2 sider.
 • Modul 3 - Organisation og arbejdspsykologi

  Organisationer er nogle komplekse størrelser, og det kræver et grundigt kendskab til organisationsstruktur, ledelse, virksomhedskultur og systemer, for at kunne navigere og håndtere processer.

  På Modul 3 bliver du rustet til at håndtere organisatoriske og udviklingsmæssige processer, og du vil få udviklingsbaseret viden, teori og praksis om struktur, processer, kultur, organisering, motivation og trivsel. Du vil også få redskaberne til at forstå og løse organisatoriske problemstillinger i din virksomhed.

   

  Du lærer om:

  • Organisations- og virksomhedsstruktur
  • Kultur
  • Arbejdspsykologi
  • Motivation og trivsel
  • Team og teamsamarbejde

   

  Dit udbytte:

  • Du bliver i stand til at analysere og vurdere hverdagens udfordringer mellem organisationens struktur, processer og kultur
  • Anvende hensigtsmæssige metoder til at styrke motivation og arbejdsmiljø
  • Analysere og forstå hvilke elementer, der kan påvirke trivsel og udvælge metoder til at styrke denne.
  • Anvende metoder til etablering og udvikling af grupper og teams

   

  Eksamen

  • Eksamen består af en mundtlig prøve kombineret med et kort projekt på maksimalt 8 sider.
 • Modul 4 - Det strategiske lederskab

  På Modul 4 styrker du din ledelsesmæssige handlekraft og udvikler evnen til at forstå, fortolke og formidle - du bliver med andre ord en kompetent og fremsynet leder i forbindelse med strategiarbejdet.

  Du bliver som leder også udstyret med en værktøjskasse fuld af metoder, teorier og redskaber, som du kan bruge aktivt til dine ledelsesopgaver, og du bliver rustet til at lede på baggrund af virksomhedens strategier og til at drive forandringsprocesser.

   

  Du lærer om:

  • Strategi analyse, udvikling og implementering
  • Forandringsprocesser og forandringsledelse
  • Personligt lederskab i forbindelse med strategiprocessen
  • Organisationens kultur, vision, mission og værdier.

  Dit udbytte:

  • Kendskab til strategiske teorier og modeller
  • Kendskab til strategisk analyse, udvikling og implementering
  • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis.
  • Kendskab til processer, der skaber ejerskab og handling hos medarbejdere og ledere i organisationen
  • Forandringsprocesser og forandringsledelse
  • Personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med strategiprocessen

   

  Eksamen

  • Eksamen består af en mundtlig prøve kombineret med et langt projekt på maksimalt 15 sider.

Pris, støtte og tilskud

Byggeriets Lederuddannelse koster 45.000 kr. ekskl. moms, hvilket inkluderer materialer, eksaminer, internat og forplejning. Der er forskellige muligheder for at søge støtte og tilskud, hvis du opfylder kravene hertil. Kontakt dit erhvervsakademi for at høre nærmere om, hvornår og hvordan du kan søge tilskud.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er enten en kompensation for din løn, eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. SVU-satsen svarer til 60 % af dagpengesatsen. Det betyder, at du kan søge ca. DKK 520 for hver dag, du er afsted på uddannelse, studerer, skriver projektopgave eller er til eksamen.

Omstillingsfonden
Hvis du er faglært eller ufaglært og er i job, har du frem til 2021 mulighed for at få betalt din uddannelse med op til 10.000 kr. pr. år via Omstillingsfonden, som fordeles efter ”først-til-mølle-princippet”. Tilskuddet gives til dig personligt. Det vil sige, at det er dig og ikke din virksomhed, der skal stå som betaler af uddannelsen.

Kompetencefonde
Du kan også søge tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond, som kan benyttes, hvis din arbejdsgiver årligt har indbetalt på dit cpr-nummer til fonden.

Uddannelsesstart

Byggeriets Lederuddannelse starter den 20. oktober 2020. 

Tilmelding

Byggeriets Lederuddannelse arrangeres i et samarbejde mellem IBA, KEA og Dansk Byggeri og uddannelsen kan derfor både tages i Hellerup og i Kolding.

Københavns Erhvervsakademi - KEA
Klik her - hvis du vil læse mere om Byggeriets Lederuddannelse i Hellerup

Har du spørgsmål? Så kontakt Palle Rützou palr@kea.dk.

IBA Kolding
Klik her - hvis du vil læse mere om Byggeriets Lederuddannelse i Kolding


Har du spørgsmål? Så kontakt Malene Schøning Hansen på mhan@iba.dk 

Hvis du vil høre mere om uddannelsen kan du kontakte Kursus & Udvikling i Dansk Byggeri på 72 16 00 07 eller sende en e-mail til bne@danskbyggeri.dk

Loading...
Scroll til top af siden