Udvalg

Dansk Byggeri har fire hovedudvalg. Arbejdsmiljøudvalget, Miljøudvalget, Uddannelsesudvalget og Udvalget for Byggeprocesser.

Udvalgene er nedsat af bestyrelsen og har til opgave at afgive indstilling til bestyrelsen om udformningen af foreningens generelle politik inden for deres områder.

Dansk Byggeris Arbejdsmiljøudvalg

Det er Dansk Byggeris Arbejdsmiljøudvalgs opgave

 • At afgive indstilling til bestyrelsen om udformningen af foreningens generelle arbejdsmiljøpolitik
 • At følge udviklingen i anmeldte arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser
 • At koordinere Dansk Byggeris arbejdsmiljøpolitiske indsats i de nævn og udvalg, hvor foreningen er repræsenteret, herunder Arbejdsmiljørådet og Branchearbejdsmiljørådet for bygge- og anlæg (BAR)
 • Tage initiativ til kampagner, som kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet på danske bygge- og anlægsarbejdspladser
 • At drøfte, hvor der med fordel kan indgås kollektive aftaler på arbejdsmiljøområdet med det formål at forbedre medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

Arbejdsmiljøudvalget formulerer forslag til Dansk Byggeris arbejdsmiljøpolitiske grundlag med tilhørende handlingsplan, som forelægges bestyrelsen til godkendelse. Udvalget udarbejder én gang om året en status over udvalgets aktiviteter til Dansk Byggeris bestyrelse.

Arbejdsmiljøudvalgets sammensætning
Udvalgets formand og øvrige medlemmer udnævnes af bestyrelsen. Arbejdsmiljøudvalget sammensættes således, at det afspejler forskellige virksomhedsstørrelser og dækker alle væsentlige brancheområder inden for Dansk Byggeris medlemskreds. Udvalget består af indtil 12 medlemmer.

Udvalget bemandes af personmedlemmer eller ledende medarbejdere i medlemsvirksomhederne med særlig indsigt i og interesse for arbejdsmiljøspørgsmål.

Udvalget kan selv nedsætte ad hoc udvalg for temaer/brancher inden for udvalgets område, der har behov for særlig opmærksomhed.

Sekretariatsbetjening
Arbejdsmiljøudvalget sekretariatsbetjenes af Dansk Byggeris arbejdsmiljøafdeling.

Møder og omkostninger
Der holdes op til 4 møder om året. Dansk Byggeri dækker rejseomkostninger forbundet med udvalgets aktiviteter.

Miljøudvalget

Dansk Byggeris Miljøudvalg er politikformulerende og fungerer som et strategisk og rådgivende forum i Dansk Byggeri. Udvalget har til formål at følge og påvirke udviklingen i relation til det eksterne miljø inden for områderne:
 
 • Affald, herunder genanvendelse af affald
 • Forurenet jord
 • Farlige stoffer og materialer
 • Støj
 • Regler og praksis for sikring af overholdelse af miljøregler i forbindelse med byggepladsdrift og byggeprocesser.

 

Klik her for at downloade kommissoriet

Klik her for at downloade den nuværende deltagerliste

Klik her for at downloade den seneste dagsorden

Kontakt

SimonStig-Gylling
Miljøchef

Simon Stig-Gylling

72160267 ssg@danskbyggeri.dk
Læs mere

Uddannelsesudvalget

Kommissorium for Dansk Byggeris Uddannelsesudvalg
Det er Dansk Byggeris uddannelsesudvalgs opgave

 • At afgive indstilling til bestyrelsen om udformningen af foreningens generelle uddannelses­politik
 • At følge udviklingen i relevante dele af uddannelsessystemet
 • At koordinere Dansk Byggeris uddannelsespolitiske indsats i de nævn og udvalg, hvor foreningen er repræsenteret, herunder Byggeriets Uddannelser
 • At identificere udviklingsbehov inden for uddannelse og kompetenceudvikling.

Udvalgets formand og øvrige medlemmer udnævnes af bestyrelsen. Uddannelsesudvalget sammensættes, således at det dækker alle væsentlige uddannelsesområder og består af indtil 12 medlemmer. Uddannelsesudvalget formulerer forslag til Dansk Byggeris uddannelsespolitiske grundlag med tilhørende handlingsplan, som forelægges bestyrelsen til godkendelse. Udvalget udarbejder én gang årligt en status over udvalgets aktiviteter til Dansk Byggeris bestyrelse.

Uddannelsesudvalgets sammensætning
Udvalget bemandes af personmedlemmer eller ledende medarbejdere i medlemsvirksomhederne med særlig indsigt i uddannelsesspørgsmål, og det tilstræbes, at medlemmerne dækker de fleste områder og uddannelsesniveauer indenfor bygge, anlæg og byggematerialeproduktion.

Se medlemmerne af Dansk Byggeris Uddannelsesudvalg her

Uddannelsesporteføljen
Uddannelsesudvalget beskæftiger sig med det relevante segment af uddannelsessystemet. Sigtet er faglighed og målretning mod bygge-, anlægs- og byggekomponentvirksomhed i uddan­nelsessystemet med henblik på at fremskaffe egnede funktions- og jobkompetencer.
Uddannelsesudvalget beskæftiger sig primært med skolekontakt, erhvervsuddannelse, efterud­dannelse, videregående uddannelse og Dansk Byggeris kursus- og udviklingsvirksomhed. Inden for dette spænd genfindes alt fra arbejdsmarkedsuddannelse til masteruddannelse i et parallelt uddannelsessystem beregnet til efter- og videreuddannelse af voksne. Uddannelsesudvalget beskæftiger sig sekundært med de afleverende dele af uddannelsessystemet, dvs. grundskole og gymnasiale uddannelser.

Sekretariatsbetjening
Uddannelsesudvalget sekretariatsbetjenes af Dansk Byggeris uddannelsesafdeling.

Møder og omkostninger
Der afholdes op til 4 møder årligt.Dansk Byggeri dækker rejseomkostninger forbundet med udvalgets aktiviteter.

Udvalget for byggeprocesser

Dansk Byggeris Udvalg for byggeprocesser fungerer som et strategisk rådgivende og debatforum i Dansk Byggeri, og har til formål at følge og påvirke udviklingen indenfor områderne:

 • Proceseffektivisering
 • Produktionsplanlægning
 • Ressourcestyring
 • Logistik
 • Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
 • Organisering af byggeprocesser
Udvalget kan i relation til opgaver nævnt i punkt 4 tage initiativ til konkrete aktiviteter organiseret i arbejds- eller projektgrupper, hvor udvalgets medlemmer kan deltage.

Udvalgets hovedfokus er bygge-, anlægs- og byggematerialeerhvervet specielt med henblik på at fremme Dansk Byggeris medlemsvirksomheders kendskab til og implementering af de aktiviteter og projekter som udvalget beskæftiger sig med.

Udvalgets skal følge og overvåge nye udviklingstendenser, der kan have betydning for virksomhederne i bygge-, anlægs- og byggematerialeerhvervet. Udvalget koordinerer initiativer og aktiviteter i en række eksterne udvalg eksempelvis for Det Digitale Byggeri, Værdibyg.dk, Dansk Byggeris Toleranceprojekt og foreningen bips. Hovedfokus er at sikre, at projekter som Dansk Byggeri er involveret i tager afsæt i den virkelighed, som bygge-, anlægs- og byggematerialeerhvervet agerer i.

Sammensætning
Dansk Byggeris udvalg for byggeprocesser sammensættes af repræsentanter fra medlemsvirksomheder, der tilsammen afspejler såvel forskelle i størrelse som forskellige dele af bygge-, anlægs- og byggematerialeerhvervet. Fælles for medlemmerne af Dansk Byggeris udvalg for byggeprocesser er interesse og erfaring med effektivisering og planlægning af byggeprocessen herunder hvorledes logistik og IKT kan understøtte udviklingen i virksomhederne.

Dansk Byggeris bestyrelse udpeger medlemmer til udvalget og udvalgets formand.


Sekretariatsbetjening
Dansk Byggeris sekretariatet yder løbende bistand til udvalget i form af forberedelse af møder, indkaldelse samt afvikling af møderne herunder dokumentation og kommunikation af aktiviteter besluttet ved møderne. Der udarbejdes en løbende projektoversigt som dokumentation af resultater fra Udvalgets arbejde.

Opgaver
Dansk Byggeris udvalg for byggeprocesser:
 • Diskuterer forhold og spørgsmål, der vedrører byggeprocessen, herunder logistik, IKT anvendelse, digitalisering, trimmet byggeri, Lean Construction mv.
 • Bistår sekretariatet med løbende formulering og vurdering af Dansk Byggeris holdninger til initiativer og aktiviteter, der skal fremme en bedre byggeproces
 • Udveksler informationer, erfaringer og synspunkter vedrørende byggeprocessen
 • Komme med idéer, forslag samt handlingsplaner til konkrete projekter af betydning for en bred kreds af organisationens medlemmer
 • Følger og vurderer projekter i regi af videninstitutioner og ministerier.

Møder
Dansk Byggeris udvalg for byggeprocesser mødes efter behov dog maksimalt 4 gange om året. Dansk Byggeri yder i forbindelse med møderne rejsegodtgørelse til deltagerne for rejseaktiviteter mellem landsdelene - men ikke diæter.

Kontakt

JakobDiget Møller
Chefkonsulent

Jakob Diget Møller

72160196 jdm@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden